Evergreen Empire Mills Incorporated

North America
Dimension Lumber:
 • Softwood Species
 • Douglas fir
 • Western red cedar
 • Lumber/Plywood
 • Hemlock & Amabilis Fir (Hem-Fir)
 • Spruce-Pine-Fir (SPF)
Lumber (Industrial):
 • Softwood Species
 • Douglas fir
 • Western hemlock
 • Lumber/Plywood
 • Hemlock & Amabilis Fir (Hem-Fir)
 • Spruce-Pine-Fir (SPF)
Pallet Stock:
 • Lumber/Plywood
 • Spruce-Pine-Fir (SPF)