Southridge Building Supplies Ltd.

North America
Dimension Lumber:
 • Softwood Species
 • Douglas fir
 • Lumber/Plywood
 • Hemlock & Amabilis Fir (Hem-Fir)
 • Spruce-Pine-Fir (SPF)
Finger-Jointed Lumber:
 • Species Not Specified
 • Lumber/Plywood
 • Hemlock & Amabilis Fir (Hem-Fir)
 • Spruce-Pine-Fir (SPF)
 • Not Specified
I-Joists / I-Beams:
 • Species Not Specified
 • Not Specified
Parallel Strand Lumber (PSL):
 • Species Not Specified
 • Not Specified
Oriented Strand Board (OSB):
 • Hardwood Species
 • Aspen/Cottonwood
Plywood:
 • Softwood Species
 • Douglas fir
 • Lumber/Plywood
 • Spruce-Pine-Fir (SPF)
Mouldings/Trim:
 • Softwood Species
 • Western hemlock